061 4788 949 line : @notebookdd

Product Price Quantity


sku:
Model:
Brand:
* สินค้าจอง ***ก่อนทําการโอนเงินสั่งซื้อ กรุณารอเจ้าหน้าที่ ติดติอกลับเพื่อแจ้งเงื่อนไขการสั่งซื้อ

การจองสินค้า หรือการสั่งซื้อแบบ By Order

- ทางร้านติดต่อกลับเพื่อแจ้งเงื่อนไข เช่นระยะเวลาการดําเนินการ ราคาที่สั่งซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง
- กรณีที่ลูกค้าตกลงยอมรับในเงื่อนไข ลูกค้าโอนเงินเต็มจํานวนที่ตกลง และแจ้ง confirm order ทางร้านจึงจะดําเนินการให้
- ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา สินค้า หรือ การยกเลิกการสั่งซื้อ โดยคืนเงินเต็มจํานวนตามที่ลูกค้าจ่ายเข้ามา

กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ เพื่อรับสินค้าจากเว็บไซต์


คุณไม่มีสินค้าในตะกร้า

กลับไปเลือกสินค้า